top of page

FISKALIZACJA KASY - INSTRUKCJA

Funkcja służy do przełączenia modułu fiskalnego kasy w tryb fiskalny. Fiskalizacja jest procesem jednokrotnym i niepowtarzalnym, wymaganym do przeprowadzenia przez podatnika przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie. Dostęp do funkcji jest możliwy wyłącznie w trybie obsługi kasy, po uwierzytelnieniu podatnika w systemie producenta.

W całym procesie fiskalizacji musi być zapewniony dostęp kasy do sieci Internet i łączność z Centralnym Repozytorium Kas na serwerze Ministerstwa Finansów. Powinien być również zapewniony dostęp kasy do tej samej sieci.

Podczas fiskalizacji do pamięci fiskalnej kasy zostanie zapisany m.in. numer NIP właściciela kasy, zaprogramowane stawki podatkowe oraz waluta ewidencyjna. W procesie fiskalizacji kasie nadawany jest indywidualny i niepowtarzalny numer unikatowy oraz ewidencyjny, który identyfikuje kasę w Centralnym Repozytorium Kas.

Kasa jest powiązana z jednym urządzeniem, na którym dokonano fiskalizacji i nie ma możliwości uruchomienia kasy na innym urządzeniu lub przeprowadzenia ponownej fiskalizacji kasy.

Bezpośrednio po uruchomieniu funkcji Fiskalizacja kasy pojawi się ostrzeżenie o nieodwracalnych skutkach przejścia kasy w tryb fiskalny wraz z możliwością zatwierdzenia lub rezygnacji z uruchomienia tego procesu. Poniżej zostały przedstawione kolejne kroki w procesie fiskalizacji.

1.

Wprowadzenie danych podatnika

Dane podatnika tj. nazwa, adres, numer NIP należy wprowadzić do formularza zgodnie z opisem poszczególnych linii oraz określić sposób formatowania ich wydruku w nagłówkach dokumentów. Dla każdej linii można zwiększyć wysokość i szerokość czcionki oraz ustawić centrowanie tekstu .

Nazwa podatnika może zawierać do 8 linii tekstu (64 znaki w każdej z linii), a kolejna linia do konfiguracji pojawia się po wprowadzeniu poprzedniej.

Numer NIP należy wprowadzić jako ciąg 10 cyfr, bez znaków rozdzielających oraz znaków dodatkowych tj. NIP, PL .

W celu przejścia do kolejnego kroku (jednocześnie z zatwierdzeniem informacji wprowadzonych w danym kroku) należy wybrać symbol kontynuacji dostępny w prawym górnym narożniku wyświetlacza

Przed zatwierdzeniem danych i przejściem do kolejnego kroku upewnij się, że wszystkie wprowadzone dane są poprawne.

Po fiskalizacji numer NIP podatnika nie będzie mógł być zmieniony!

2.

Wprowadzenie stawek podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami

Właściwe przyporządkowanie każdej ze stawek podatku do odpowiedniego oznaczenia literowego jest obowiązkiem podatnika i opisane zostało w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Należy zdefiniować w kasie wszystkie stawki podatku niezależnie, która ze stawek będzie wykorzystywana przez podatnika. Niewłaściwe zdefiniowanie stawek podatku może powodować błędy w funkcjonowaniu kasy z winy podatnika.

Stawki obowiązujące na dzień 1 listopada 2021r.

literze „A” – jest przypisana stawka podatku w wysokości 23%

literze „B” – jest przypisana stawka podatku w wysokości 8%

literze „C” – jest przypisana stawka podatku w wysokości 5%

literze „D” – jest przypisana stawka podatku w wysokości 0%

literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku

literze „F” i „G” – są przypisane stawki rezerwowe 

Stawka zdefiniowana jako Rezerwowa jest stawką nieaktywną - nie można będzie do niej przypisać żadnego towaru.

3.

Wprowadzenie numeru naczelnika Urzędu Skarbowego

Numer naczelnika może zostać wprowadzony bezpośrednio lub zostać wyszukany po fragmencie nazwy urzędu .

4.

Zatwierdzenie danych do fiskalizacji

Potwierdzenie i przejście do kolejnego kroku uruchamia nieodwracalny proces fiskalizacji z wprowadzonymi wcześniej danymi.

5.

Uruchomienie trybu fiskalnego kasy

Potwierdzeniem zakończenia fiskalizacji kasy jest:

  • wystawienie przez kasę raportu fiskalnego fiskalizacji w formie elektronicznej (dokument będzie dostępy w menu DOKUMENTY)

  • wyświetlenie komunikatu o poprawnym przeprowadzeniu procesu fiskalizacji oraz

  • uruchomienie trybu fiskalnego kasy.                                                                     

Po zakończeniu fiskalizacji funkcja FISKALIZACJA KASY będzie niedostępna (jasny kolor tła) w menu kasy.

bottom of page