top of pageDostarczamy oprogramowanie służące do wyceniania przejazdów taxi oraz fiskalizowania ich na wirtualnej kasie fiskalnej. Aplikacja Zamiast taksometru służąca do wycen oraz aplikacja wirtualnej kasy fiskalnej KW01a Elzab są nierozłącznym pakietem pozwalającym kierowcy taxi obsługiwać pasażerów..
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z oprogramowania.

Witamy w serwisie Zamiast Taksometru

Definicje

Aplikacja ZT –  aplikacja Zamiast Taksometru na platformę Android, służąca do wyceniania przejazdów za pomocą systemu informatycznego.
 

ZT  - ZT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 31-263 przy ul. Władysława Łokietka 207, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000938678, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 945-225-08-75
 

Kasa wirtualna – oznacza oprogramowanie: ELZAB KW1a - produkowaną przez Elzab S.A.  kasę fiskalną mającą postać oprogramowania o zastosowaniu specjalnym przeznaczoną do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego
 

Serwis Moja Kasa – serwis podglądu działania kasy wirtualnej KW01a dostępny pod adresem www.mojakasa.online
 

Kierowca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, świadcząca osobiście Usługi przewozu lub pracownik, bądź usługodawca Firmy Taxi, prowadzący Taksówkę w związku z realizacją Usługi przewozu, spełniająca wszelkie niezbędne do świadczenia Usługi przewozu wymogi prawne, korzystająca z Aplikacji ZT i Kasy wirtualnej w celu wyceny przejazdu i fiskalizacji przejazdu na kasie wirtualnej.
 

System ZT – system informatyczny obsługujący aplikację ZT , dokonujący wycen przejazdów oraz dostarczania klientom podsumowań przejazdów wraz z e-paragonami za pośrednictwem email lub sms.
 

Konto kierowcy – elektroniczna usługa oznaczona nazwą użytkownika i hasłem kierowcy umożliwiająca dostęp do aplikacji ZT, aplikacji kasy wirtualnej oraz historii przejazdów w systemie ZT.
Dostęp do konta kierowcy realizowany jest poprzez aplikację ZT.
 

Pasażer – osoba zamawiająca przejazd bezpośrednio u kierowcy, telefonicznie lub za pośrednictwem dowolnej aplikacji zamawiania taxi z której korzystaj kierowca.
 

Opłata za przewóz – Opłata należna od Pasażera na rzecz Kierowcy realizującego usługę przewozu
 

Serwis ZT – Strona internetowa oraz system informatyczny ZT  dostępny pod adresem www.zamiasttaksometru.pl , z której pobrać można za pośrednictwem Google Play aplikację ZT i zarejestrować się w systemie.
 

Cennik taxi – cennik ustalony przez kierowcę, na podstawie którego dokonywana jest wycena przejazdów.
 

Urządzenia mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, umożliwiające przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z Internetem - takie jak smartfon, tablet,  za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie z aplikacji ZT oraz aplikacji kasy wirtualnej.
 

Usługa ZT – usługa wyceny przejazdów wykonywanych przez kierowców na rzecz pasażerów, za pośrednictwem systemu ZT.
Usługa zawiera również fiskalizację kwot pobranych od pasażerów za pomocą kasy wirtualnej KW01a oraz działanie kasy fiskalnej KW01a. Usługa ZT określana jest przez ilość wycen oraz ilość dni działania kasy.
 

Cennik ZT – cennik określający kierowcom warunki korzystania z aplikacji ZT oraz aplikacji kasy wirtualnej, zawarty bezpośrednio w aplikacji ZT w profilu kierowcy.
 

Konto kierowcy – konto w systemie ZT umożliwiające dostęp do usług ZT.
 

Konto kierowcy w systemie mojakasa.online – konto przedsiębiorcy/kierowcy założone w systemie mojakasa.online , dostarczonym przez firmę Elzab, gdzie przedsiębiorca posiada możliwość nadzorowania pracy swoich kas fiskalnych oraz wykonywania raportów okresowych.
 

Licencja na kasę – licencja określająca długość czasu, przez który kierowca uprawniony jest do korzystania z oprogramowania kasy wirtualnej.
 

Wyceny – akcja wprowadzenia przez kierowcę adresu docelowego i wykonania wyceny przejazdu pod wskazany adres.
 

Ilość wycen – saldo ilości możliwych do wykonania wycen przypisane do konta kierowcy.
 

Ilość dni działania kasy – ilość dni, na które kierowca posiada wykupioną licencję na kasę.

§ 1.   Ogólne warunki
 
1.1.  ZT udostępnia kierowcy aplikację ZT , za pośrednictwem której kierowca może wyceniać przejazdy taxi wedle ustalonego przez siebie cennika.
1.2 Za pośrednictwem systemu usług ZT klient ma możliwość podglądu danych charakterystycznych dla zrealizowanego przewozu oraz paragonu w formie elektronicznej.
 
1.3  Przyjęcie zamówienia od pasażera przez kierowcę oznacza zawarcie umowy między pasażerem i kierowcą. Pasażer akceptując warunki przekazywane przez kierowcę i wyświetlane w aplikacji ZT akceptuję ustalone cenę i trasę przejazdu.
 
1.4. ZT nie wykonuje umowy przewozu osób, nie jest stroną umożliwiającą zamawianie taxi, nie świadczy usług pośrednictwa  ani nie odpowiada za kierowców wykonujących przewozy.
 
1.5  Usługa ZT dostępna jest dla kierowcy na podstawie opłaconego zamówienia usługi ZT. Wysokość opłat za usługi ZT określona jest w cenniku ZT.  

§ 2.   Warunki techniczne korzystania z aplikacji ZT oraz aplikacji kasy wirtualnej
 
2.1  Korzystanie z pełnej funkcjonalności aplikacji ZT oraz aplikacji kasy wirtualnej  możliwe jest po spełnieniu przez Pasażera następujących warunków technicznych:
a)      posiadanie sprawnego, włączonego i naładowanego Urządzenia mobilnego z systemem android w wersji pomiędzy  8.0 a 12.0.
b)      połączenie z siecią Internet;
c)       posiadanie aktywnego i skonfigurowanego i opłaconego konta kierowcy

2.2  Korzystanie z Urządzeń mobilnych posiadających systemy operacyjne niezgodne z wersjami określonymi w punkcie 2.1.a może powodować nieprawidłowe działanie aplikacji ZT oraz aplikacji kasy wirtualnej.

2.3  Kierowca jest wyłącznie odpowiedzialny za spełnienie warunków wskazanych w pkt 2.1 we własnym zakresie i na własny koszt.

2.4  Aplikacja ZT oraz aplikacja kasy wirtualnej przeznaczone są do użytku wyłącznie na terenie Polski i realizacji przejazdów rozliczanych w polskich złotych.

2.5  Aplikacja kasy wirtualnej KW01a posiada homologację Głównego Urzędu Miar i dopuszczona jest do użytku na terenie RP.

2.6  Aplikacja kasy wirtualnej musi pozostawać włączona cały czas podczas realizacji usługi przewozu.

2.7  Funkcjonalność aplikacji ZT oraz kasy wirtualnej określona  jest poprzez ilość dni działania kasy fiskalnej na podstawie zakupionej licencji oraz posiadanej możliwości dokonania określonej liczby wycen przejazdów. Po wyczerpaniu zakupionych ilości ,kierowca aby korzystać z aplikacji ZT oraz aplikacji kasy musi dokonać odpowiedniego zakupu ilości dni działania kasy oraz ilości wycen, doładowując odpowiednio swoje konto w aplikacji ZT.

§ 3.   Zawarcie umowy korzystania z aplikacji ZT oraz aplikacji kasy wirtualnej
 
3.1.     Do korzystania z aplikacji ZT i aplikacji kasy wirtualnej uprawnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będące pracownikami firm zatrudniających kierowców taxi.

3.2.     Rejestracja w systemie ZT odbywa się poprzez rejestracje w aplikacji ZT na systemie android. Podczas rejestracji w systemie kierowca składa oświadczenie o zapoznaniu się z niniejsza umową oraz jej akceptację.

3.3     Aktywacja konta użytkownika następuje natychmiast po rejestracji w systemie Zamiast Taksometru, jednak z terminem ważności konta 10 dni. W tym czasie kierowca zobowiązany jest dokonać przelewu weryfikacyjno/aktywacyjnego w wysokości 19 PLN, z konta bankowego przypisanego do działalności gospodarczej. Aplikacja informuje o tym fakcie i podaje dane do przelewu. Po zaksięgowaniu na koncie ZT przelewu aktywacyjnego i weryfikacji zgodności danych z danymi firmy, kierowcy konto zostanie aktywowane bezterminowo.
Warunkiem aktywacji konta w ZT jest zgodność danych nadawcy przelewu z danymi rejestracyjnymi w systemie ZT.
W ramach opłaty aktywacyjnej do konta kierowcy dodanie zostanie 100 wycen przejazdów.


3.4.      Akceptując niniejszą umowę kierowca oświadcza że:
a.     jest uprawniony do zawarcia Umowy;
b.     podane dane firmy i informacje są dokładne, poprawne, aktualne i kompletne;
c.     zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania danych;
d.     zobowiązuje się korzystać z usług ZT wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz zgodnych z funkcjonalnością. Aplikacji ZT i kasy wirtualnej;
e.     zobowiązuje się korzystać z Aplikacji oraz z innych usług ZT  w sposób zgodny z niniejszą Umową oraz powszechnie obowiązującym prawem przez cały okres obowiązywania Umowy.

3.5.     Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Jej przedłużenie następuje automatycznie po dokonaniu przez kierowcę opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.

3.6.     Umowa korzystania z serwisu ZT nie wymusza na kierowcy dokonywania żadnych opłat przedłużających działanie usług ZT.
Zakup usługi ZT niezbędny jest do wykonywania wycen przejazdów i fiskalizacji ich na kasie wirtualnej. Bez zakupionych usług ZT kierowca posiada dostęp do danych historycznych swoich przejazdów, nie może fiskalizować nowych przejazdów.

3.7.     Bezpośrednio po wykonaniu czynności wskazanych w pkt 3.2 Umowy, ZT wysyła do kierowcy powitalną wiadomość e-mail, która stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy. Załącznikiem do wiadomości powitalnej jest Umowa. Wiadomość powitalna może zawierać dodatkowe informacje związane z warunkami, które muszą zostać spełnione, aby korzystać z usług ZT.

3.8.     Kierowca zobowiązany jest do ustanowienia silnego hasła dostępu do Konta kierowcy uwzględniającego aktualne międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i utrzymywania go w poufności, a w razie potrzeby, w szczególności wynikającej z podejrzenia utraty jego poufności, dokonania jego niezbędnej zmiany. kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania ZT  o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu Konta kierowcy przez osoby trzecie.

3.9.     Zakupu usługi ZT ilości dni działania kasy oraz ilości wycen dokonuje się bezpośrednio w aplikacji ZT za pomocą systemu płatności PayU na wybraną ilość miesięcy. Aktywacja usługi ZT następuje po  otrzymaniu z systemu płatności informacji o skutecznym zrealizowaniu płatności.

3.10.  Aktywacja usługi następuje od dnia dokonania płatności.

3.11.  Jeżeli użytkownik posiada aktywną usługę ZT, jej czas trwania wydłużony zostaje o odpowiadającą ilość miesięcy lub zakupiona ilość wycen.

§ 4.   Warunki rezygnacji z korzystania z usługi
 
4.1 Kierowca może zrezygnować z aktywacji usługi ZT w dowolnym momencie, przy czym dostęp do usługi ZT będzie zapewniony do końca zakupionego okresu licencji na działanie kasy. Nie zwracamy opłat za niewykorzystane dni lub niewykonane wyceny przejazdów. Rezygnacja z aktywnej usługi ZT następuje automatycznie po braku dokonania płatności o kolejny okres rozliczeniowy.

 4.2 Niewykorzystane dni z okresu rozliczeniowego nie przechodzą również na innych kierowców oraz nie mogą być wykorzystane w przyszłości.

§ 5.   Dostępność aplikacji i zaprzestanie świadczenia usług

5.1. W ramach ogólnych warunków korzystania z aplikacji ZT, ZT będzie dbać o zapewnienie najwyższej dostępności usług ZT i kasy wirtualnej jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich usterek i awarii aplikacji Zamiast Taksometru.

5.2 ZT zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego zawieszenia działalności serwisu. W przypadku całkowitego zawieszenia działalności kierowcy powiadomieni zostaną z odpowiednim komunikatem na stronie www.zamiasttaksometru.pl informującym o zaprzestaniu oferowania usług przez ZT.

5.3. ZT zastrzega sobie prawo do zmian i rozwoju aplikacji Zamiast Taksometru oraz aplikacji kasy wirtualnej, oraz poszerzania profilu świadczonych usług za pomocą aplikacji. Zmiany takie mogą być wprowadzone do aplikacji Zamiast Taksometru w dowolnej chwili bez uprzedniego informowania kierowców.

5.4 ZT uprawnione jest do zawieszenia świadczenia dostępności Aplikacji ZT, w związku i na czas niezbędny do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych. ZT  dołoży starań, aby wskazane prace odbywały się w sposób zapewniający możliwie najmniejszą uciążliwość dla kierowców. Kierowcy nie przysługuje roszczenie o zapewnienie stałej i bezawaryjnej dostępności Serwisu ZT, aplikacji ZT oraz aplikacji kasy wirtualnej i serwisu mojakasa.online.

§ 6.   Ogólne prawa i obowiązki użytkownika

6.1. Przez rozpoczęciem korzystania z usług Zamawiam Taxi oraz kasy wirtualnej Elzab KW01a kierowca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami znajdującym się na stronach www.zamiasttaksometru.pl oraz mojakasa.online. Pełne korzystanie z usług ZT wymaga rejestracji konta w systemie ZT oraz w systemie mojakasa.online, poprzez podanie zgodnych z prawdą danych działalności gospodarczej (nazwa, nip, adres, telefon, email).
Rejestracja konta i korzystanie z funkcji dostępnych w systemie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 
6.2 Kierowca zobowiązany jest do podania pełnych i zgodnych z prawdą danych działalności gospodarczej wymaganych przez ZT oraz do ich sprawdzenia i aktualizowania bez wezwań ze strony ZT.
 
6.3 Kierowca zobowiązany jest do korzystania z aplikacji ZT i aplikacji kasy wirtualnej zgodnie z ich przeznaczeniem. Kierowca nie będzie sam ani przy udziale osób trzecich zmieniał, obchodził i łamał zabezpieczeń aplikacji ZT i aplikacji kasy, jak również nie będzie w negatywny sposób wpływał na działanie aplikacji.
 
6.4 Kierowca nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do aplikacji Zamiast taksometru oraz do aplikacji kasy wirtualnej. Za bezpieczeństwo i poufność w dostępnie do konta kierowcy odpowiedzialny jest wyłącznie kierowca.
 
6.5  Konto w Aplikacji ZT może zostać usunięte. W celu usunięcia konta należy przesłać na adres biuro@zamiasttaksometru.pl informację z żądaniem usunięcia konta. Konto jest usuwane niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia. Usunięcie konta z systemu mojakasa.online wymaga wysłania żądania usunięcia konta na adres: biuro@mojakasa.online

§ 7.   Odpowiedzialność ZT i reklamacje

7.1 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ZT nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność, poprawność i kompletność danych jakie są wprowadzone do systemu ZT przez kierowcę oraz do systemu moja kasa.
 
7.2 Zabezpieczenie danych znajdujących się w urządzeniach mobilnych leży w gestii kierowcy.
 
7.3. Kierowca odpowiada za dane fiskalne aplikacji kasy wirtualnej zainstalowanej na jego telefonie. Dane fiskalne nie są nigdzie kopiowane poza telefon kierowcy.
 
7.4 ZT zapewnia jedynie dostęp do systemu ZT i systemu moja kasa. ZT nie ponosi odpowiedzialności za Usługi przewozu wykonywane przez kierowców.
 
7.5. W zakresie dozwolonym przez prawo, ZT nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody lub krzywdy bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, moralne lub powstałe w związku z lub w jakikolwiek sposób powiązane z Umową – w tym w szczególności z aplikacją ZT i aplikacją kasy wirtualnej - bez względu na to, czy oparte są na zobowiązaniu, naruszeniu prawa (włącznie z niedbalstwem Strony), bezpośredniej odpowiedzialności lub innych, nawet jeśli ZT został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód w wyniku realizacji Umowy. 
 
7.6    ZT nie ponosi odpowiedzialności za usterki w Kasie oraz ich skutki powstałe wskutek:
(i)      Nieuprawnionego lub nieautoryzowanego dostępu do Kasy;
(ii)    Korzystania z Kasy niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.
(iii)   Korzystania z Kasy na urządzeniu, które nie spełnia wymogów technicznych, niezbędnych do prawidłowej współpracy z Kasą.
(iv)   Braku funkcjonalności Kasy nieprzewidzianej w niniejszej Umowie lub specyfikacji technicznej;
 
7.7. ZT nie odpowiada za ciągłość i sposób działania systemów informatycznych wytyczających trasę przejazdu oraz podpowiadających adresy podczas wyznaczania punktu docelowego.
 
7.8 W przypadku naruszenia przez Kierowcę zasad korzystania z Aplikacji ZT i aplikacji kasy wirtualnej kierowca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec ZT.
 
7.9. ZT stosuje następująca procedurę reklamacyjną:
- reklamacje należy składać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.zamiasttaksometru.pl/reklamacja lub mailowo na adres bok@zamiasttaksometru.pl
 
7.10 składana reklamacja powinna zawierać: dane kierowcy w tym adres e-mail na który założone jest konto w systemie ZT i systemie moja kasa oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 
7.11 ZT udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej złożenia.
Odpowiedź jest udzielana na adres e-mail zgłaszającego, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym
 
7.12 Dla właściwego rozpatrzenia reklamacji ZT może zwrócić się z prośbą do zgłaszającego reklamację o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do właściwego rozpatrzenia reklamacji
 
7.13 ZT nie rozpatruje reklamacji związanych z wykonanymi Usługami Przewozu. Reklamacje w tym zakresie powinny być przekazywane bezpośrednio Kierowcom TAXI, którzy realizowali reklamowaną usługę na podstawie danych zawartych w paragonie lub podsumowaniu przejazdu.

§ 8.   Prawa autorskie

8.1. Kierowcy nie przysługują żadne prawa autorskie do udostępnionego przez ZT oprogramowania, które pozostają własnością ZT oraz Elzab.
 
8.2 Korzystając z aplikacji Zamiast Taksometru, z aplikacji kasy wirtualnej KW01a oraz konta kierowcy niedozwolone jest dokonywanie dekompilacji lub jakichkolwiek działań ingerujących lub zmieniających kod źródłowy lub sposób działania aplikacji. Niedozwolone jest kopiowanie, modyfikowanie dekompilowanie oraz rozpowszechnianie udostępnionego oprogramowania w sposób niezgodny z umową.
 
8.3 Niedozwolone jest podejmowanie działań zmierzających do nieautoryzowanego dostępu do zasobów systemu ZT i systemu mojakasa.online.
 
8.4 Licencja na użytkowanie udzielana jest wyłącznie na czas aktywności konta kierowcy w systemie ZT i wygasa równocześnie z zamknięciem konta. Niedozwolone jest korzystanie z aplikacji Zamiast taksometru, aplikacji kasy wirtualnej Moja Kasa po wygaśnięciu aktywności konta.

§ 9.   Ochrona danych osobowych

9.1 ZT zapewnia należytą ochronę danych osobowych kierowcy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez kierowcę są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
9.2  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Pasażera przez ZT znajdują się na stronie www.zamiasttaksoometru.pl pod linkiem Polityka prywatności.

§ 10.   Postanowienia końcowe

10.1 Uznanie poszczególnych postanowień Umowy w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia Strony zobowiązują się stosować postanowienie zastępcze, które będzie najbliższe celom gospodarczym i finansowym nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całej Umowy.
 
10.2 Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie.
 
10.3 Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 
10.3 Sądem właściwym do wszelkich roszczeń związanych z realizacją niniejszej Umowy w przypadku sporów z osobami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby ZT.

bottom of page