top of page

1. Zakończenie działalności

Po zakończeniu prowadzenia działalności , należy wykonać procedurę rozliczenia kasy fiskalnej w Urzędzie Skarbowym. 

W przypadku kasy w formie oprogramowania (e-kasy) nie jest do tego wymagany serwisant z uprawnionego serwisu. Wszystkie czynności użytkownik kasy wykonuje samodzielnie.

WYKONUJEMY STANDARDOWĄ PROCEDURĘ ODCZYTU

2. Zmiana firmy lub formy zatrudnienia

Zmiany tego typu, powodują konieczność zmiany numeru NIP i kasy fiskalnej.

WYKONUJEMY STANDARDOWĄ PROCEDURĘ ODCZYTU

3. Awaria kasy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku awarii kasy, związanej z wystąpieniem błędu weryfikacji danych w bazie danych kasy, podatnik niezwłocznie - nie później niż 24 godziny od stwierdzenia awarii, powiadamia o tym właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

W przypadku kasy w formie oprogramowania, nie ma możliwości odczytu laboratoryjnego zawartości pamięci fiskalnej.

WYKONUJEMY STANDARDOWĄ PROCEDURĘ ODCZYTU

4. Utrata kasy

W przypadku utraty kasy, podatnik niezwłocznie i nie później niż w terminie 72 godzin od utraty, powiadamia o tym właściwego  dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

W przypadku utraty kasy w wyniku kradzieży, podatnik dołącza do powiadomienia potwierdzenie zawiadomienia o kradzieży, wydane przez organ ścigania.

Również w przypadku odzyskania kasy, podatnik niezwłocznie powiadamia o tym właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

Odinstalowanie kasy, spowoduje usunięcie wszystkich danych fiskalnych bez możliwości ich odzyskania oraz konieczność powiadomienia o tym fakcie Urzędu Skarbowego.

WYKONUJEMY STANDARDOWĄ PROCEDURĘ ODCZYTU

Zakończenie działalności
Zmiana firmy
Awaria kasy
Utrata kasy
zamknięcie kasy

PROCEDURA ZAMKNIĘCIA
KASY FISKALNEJ

Zamknięcie(wyrejestrowanie) kasy: (Menu/Zarządzanie Kasą/Zakończenie pracy kasy)

Funkcja służy do przełączenia modułu fiskalnego kasy w tryb TYLKO ODCZYT.

Dostęp do funkcji jest możliwy wyłącznie w trybie fiskalnym kasy.

Przełączenie kasy w tryb TYLKO ODCZYT jest procesem nieodwracalnym oraz uniemożliwia dalszą sprzedaż i kończy pracę kasy.

W przypadku zakończenia używania kasy rejestrującej z powodu zakończenia działalności gospodarczej podatnika lub zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym (zapełnienie modułu fiskalnego kasy), obowiązkiem podatnika jest: 

· wystawienie raportu fiskalnego dobowego 

· wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego albo łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego wraz z automatycznym przesłaniem do Centralnego Repozytorium Kas informacji o przejściu kasy w tryb tylko odczyt, 

· odczyt i zapis danych z kasy na zewnętrzny nośnik danych. 

· sporządzenie i złożenie wraz z ww raportem rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia jego wystawienia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas.

Należy zapewnić dostęp kasy do sieci Internet.

 

W celu wyrejestrowania kasy potrzebny będzie jej numer unikatowy, można go znaleźć bezpośrednio w aplikacji, w serwisie Elzab Moja Kasa, jak również w ostatniej linii raportu dobowego.

Po wybraniu opcji “Zakończenie pracy kasy” w kroku pierwszym, potwierdzamy chęć wykonania tej operacji, podajemy datę rozliczenia oraz wspomniany wcześniej numer unikatowy. 

Krok drugi, to podanie rodzaju raportu oraz jego zakres (najlepiej wybrać rodzaj - łączny oraz zakres - całość).

 

W trzecim kroku potwierdzamy, że chcemy wydrukować raport rozliczeniowy wiedząc, że kończy on pracę kasy nieodwracalnie.

 

Krok czwarty to wydruk raportu, po którym dostajemy informację o jego zakończeniu. 

Pytania: 

1.    Jak przechowywać kasę po odczycie?

Należy przechowywać dane z kasy na nośniku przez 5 lat.

Zalecamy dobry pendrive lub kartę SD włożoną w kopercie do teczki z dokumentami firmowymi.

Można też zapisać dane na Google Drive, OneDrive, lokalnym dysku komputera, na ftp - gdziekolwiek, gdzie wiemy, że dane pozostaną bezpieczne i będziemy pamiętać że one tam są. 

 

2.     Jak zapisać dane z kasy do przechowywania:

W aplikacji kasy fiskalnej z menu wybieramy “ZARZĄDZANIE KASĄ”, wybieramy przycisk “Zapis danych z kasy”, po pojawieniu się okna wyboru miejsca zapisu wskazujemy na istniejący folder lub tworzymy nowy, następnie wybieramy znaczek ✔.

Po zapisaniu danych naciskamy przycisk “Zamknij”.

bottom of page